ความเป็นมาเกี่ยวกับวัดไทยลอสแองเจลิส

 

กำเนิดวัดไทยวัดแรกในสหรัฐอเมริกา

   เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2514 (1971) คณะสงฆ์อันมีพระเดช
พระคุณพระธรรมโกศาจารย(ชอบอนุจารี) วัดราษฎร์บำรุงเป็นหัวหน้าคณะ
และมีพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี เป็นเลขานุการเดินทางมาเยือน
สหรัฐอเมริกา คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดชได้ทราบข่าวจึงได้นิมนต์พักที่
นครลอสแองเจลิสก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้พบปะกับคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล และสาธุชนจำนวนหนึ่งที่บ้านพักของคุณเกียรติ ได้สนทนาถึง
การสร้างวัดไทยขึ้นในนครลอสแองเจลิส

คุณพูนศักดิ์ ซอโสถิกุลเป็นบุตรชายของคุณวิชัย-คุณบุญสม ซอโสตถิกุล จบปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์จาก San Fernando State College or California State University at Northridge และจบปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์จาก University of Southern California เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เปิดสำนักงานซื้อขายบ้านและอสังหาริมทรัพย์ชื่อ
Siam Sales Corporation ขึ้นที่เมือง Studio City, California

คุณพูนศักดิ์และคุณเกียรติได้สนทนากับพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ถึงการสร้างวัด คุณพูนศักดิ์ได้ปวารณา
ถวายที่ดินและบ้านเลขที่ 16326 Chase Blvd., Sepulveda, CA ใกล้สนามบิน Van Nuys เป็นที่สร้างวัดในครั้งแรก
และได้จดทะเบียนเป็น ”ศูนย์พุทธศาสนาฝ่าย เถรวาท” (Theravada Buddhist Center Inc.) เป็นองกรณ์การกุศล
ไม่ประกอบการค้ากำไร Non-Profit Organization, เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2514(1971) มีคุณพูนศักดิ์ ซอโสถิกุล เป็นประธานกรรมการ, คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดช เป็นรองประธานกรรมการ, คุณอุไร เรือนพรหม เป็นเหรัญญิก, และคุณนิคม สีห์สุรัตน์เป็นเลขานุการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2514 พระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ได้ส่งและมอบหมายให้พระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี วัดมหาธาตมาจำพรรษาอยู่ 1 พรรษาและเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อออกพรรษาแล้ว

เนื่องจากทำเลการสร้างวัดในบริเวณนี้อยู่ใกล้สนามบินจึงไม่ค่อยปลอดภัย และกฏหมายผังเมืองไม่อนุญาติให้
ก่อสร้างวัดในที่แห่งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ปรึกษาหารือตกลงกัน สรุปได้ว่าคุณวิชัย-คุณบุญสม ซอโสตถิกุล
บิดาและมารดาของคุณพูนศักดิ์ได้ขอถวายที่ดินที่สร้างวัดใน ปัจจุบันเลขที่ 12909 Cantara Street, North Hollywood, California จำนวนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน (เกือบ 2 เอเคอร์) ตามโฉนดเลขที่ 1212 หนังสือเล่มที่ 18 หน้า 126 แผนที่หมายเลข 127 กรมที่ดินนครลอสแองเจลิส ทำพิธีมอบถวายโฉนดที่ดินเพื่อสร้างวัดไทยลอสแองเจลิส
ต่อท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ปุณณสิริมหาเถระ ซึ่งต่อมาได้ทรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงค์ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วัดพระเชตุพนและพระสงฆ์ที่มาร่วมเดินทางมาด้วยจำนวน 16 รูป โดยมีกงสุลใหญ่ประจำ
นครลอสแองเจลิสคนแรกหม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิ์วัฒน์, นายประกอบ มุกุระ นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย
ภาคใต้ 1972, นายเกียรติ ประชาศรัยสรเดช, นางอุไร วัลลิภากร และนายอรุณ สีบุญเรือง เซ็นรับรองเป็นพยาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2515(1972) ณ ทำเนียบกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแองเจลิส บนยอดเขา
ถนน Clear View Dr., Bel Aire, California

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตได้ทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถศาลาเมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2515 (1972) เวลา เช้า 6.29 น. ซึ่งถือ
เป็นศุภฤกษ์ของการสร้างพระอุโบสถวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ ใช้เวลาและเงินก่อสร้าง กว่า 534,188.00 ดอลล่าร์ โดยได้รับบริจาคจาก
ชาวไทยทั้งในสหรัฐและประเทศไทยนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของ
ชาวไทยที่นี่ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เป็นปฏิมากรรมที่เชิดชูศิลปกรรมและ
วัฒนธรรมของชาติไทยที่โดดเด่นยิ่งในปัจจุบัน
พระมงคลเทพโมลี วัดสุทัศน์ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยรูปที่ 2 เป็นผู้กำหนด
ฤกษ์พิธี

เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2515ได้ย้ายพระพุทธรูป “พระพุทธชินบพิตรลอสแองเจลิสอภิปูชนีย์ ซึ่งสร้างถวายโดยพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ วัดราษฏร์บำรุง และเครื่องสังฆภัณฑ์ทั้งหมดมาที่วัดปัจจุบันและได้นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูปมาประจำวัดไทยรุ่นแรกคือ

1. พระมหาโสบิน โสปาโก วัดมหาธาตุ หัวหน้าสงฆ์รูปแรกวัดไทยลอสแองเจลิส
2. พระมหาเขื่อนคำ อตฺตสนฺโต วัดวชิรธรรมสาธิต
3. พระครูพิบูลย์ โพธาพิรัต วัดมหาธาตุ
4. พระองอาจ จนทฺโชโต วัดวชิรธรรมสาธิต
5. พระมหาจวน จริตฺธมฺโม วัดเชตวัน กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

โครงการก่อสร้างวัดไทยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยพระมหาโสบิน โสปาโกและคณะสงฆ์รวมทั้งฝ่ายฆราวาส
ได้ช่วยกันหักล้าง ถางพงตลอดทุกวันคืน โครงการก่อสร้างอุโบสถเป็นโครงการแรกของการสร้างวัดไทยฯ จึงได้
จัดตั้งคณะกรรมการทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสร่วมกัน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสกมหาเถระ) วัดสังเวชวิศยาราม เป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักวรรดิ์ราชาธิวาส เป็นรองประธาน
ฝ่ายสงฆ์ ศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อถึงอนิจกรรม จึงได้แต่งตั้ง พลตำรวจโทชุมพล โลหะชาละ เป็นประธานต่อมาและนายเพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล เป็นเลขานุการผู้เขียนขอ
อนุโมทนาในส่วนบุญที่ครอบครัวซอโสตถิกุลได้มอบให้แก่พระบวรพุทธศาสนา และคนไทยในสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะในนครลอสแองเจลิสนี้ ซึ่งวัดไทยแห่งนี้ได้เป็นปูชนียสถานสำคัญของคนไทยที่นี่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่พึ่งทางใจของเรา เป็นที่พักอาศัยของผู้มาเยี่ยมเยือน และเป็นที่รับรองอาคันตุกะผู้ใหญ่จากประเทศไทยที่พวกเรา
ได้จัดงานเลี้ยงต้อน รับในนามของชุมชนชาวไทย ณ นครลอสแอน เจลิส นี้เช่น สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จมาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2516 (1973), อดีตนายกรัฐมนตรี พณฯ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมทย์,พณฯพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พณฯเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ พณฯ ชวน หลีกภัย, พณฯ นายก -
รัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร, พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นต้น

เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2517(1974) คุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลิส
ได้เสียชีวิตลง โดยเหตุสืบเนื่องมาจากีการยิงปืนต่อสู้กันระหว่างคน 2 กลุ่มในร้านอาหาร กระสุนพลาดไปถูก
คุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล ถึงเสียชีวิต ยังความเศร้าสลดใจมาสู่ชุมชนชาวไทยในนครลอสแองเจลิส โดยเฉพาะ
คณะสงฆ์และกรรมการวัดไทย ที่ต้องเสียผู้ได้เริ่มก่อสร้างวัดไทยมาตามลำดับ

เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2518 พระมงคลเทพโมลี(พูนทรัพย์ โชติปาโล) วัดสุทัศน์เทพวราราม ขณะดำรงสมณศักดิ์
ที่พระพุทธมนต์วราจารย์ เดินทางมาเป็นหัวหน้าสงฆ์หรือเจ้าอาวาสรูปที่ 2 พระอุโบสถศาลาได้เริ่มก่อสร้างชั้นล่าง
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพโมลีได้ทำพิธี หล่อหลวงพ่อแก้วมรกตที่วัดสุทัศน์ฯ และนำมาโดยสายการบิน แอร์สยาม เพื่อมาประดิษฐ์ฐานที่วัดไทยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2517

ปี พุทธศักราช 2522 พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพโสภณ วัดพระเชตุพน ได้เดิน
ทางมาเป็นหัวหน้าสงฆ์รูปที่ 3 ท่านได้ดำเนินงานการก่อสร้างอุโบสถศาลาจนสำเร็จเรียบร้อยทั้งชั้นล่างและ ชั้นบน

เมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธาน ประกอบพิธีมุง
กระเบื้องหลังคาอุโบสถศาลาเป็นปฐมฤกษ์

ชาวไทยในนครลอสแองเจลิสมีความปิติยินดีอย่างยิ่งที่ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วาสนามหาเถระ วัดราชบพิตร ได้เสด็จเยี่ยมวัดไทยลอสแองเจลิสถึง 5 ครั้ง
ถึงแม้นว่าพระองค์ท่านเป็นพระสงฆ์สายธรรมยุติก็ตามแต่พระองค์ท่านได้ให้ความร่มเย็นแด่พระสงฆ์ทั้งสองนิกาย
วาระต่างๆที่พระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมวัดไทยมีดังนี้

วันที่ 18 เมษายน 2518 (1975) ทรงเสด็จครั้งแรกมาทอดผ้าป่าฯ

วันที่ 21 ตุลาคม 2522 ทรงเสด็จมายกช่อฟ้าและทอดกฐินประจำปี

วันที่ 4 เมษายน 2523 ทรงเสด็จมาประดิษฐานพระประธานหลวงพ่อพระพุทธนรเทพศาสดา โดยบริษัทการบินไทยได้เปิดเที่ยวปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิสเป็นผู้อัญเชิญมา

วันที่ 17 ตุลาคม 2525 ทรงเสด็จตัดลูกนิมิต และทรงเปิดอนุสาวรีย์คุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล

วันที่ 26 ตุลาคม 2527 ทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย แต่ทรงประชวรก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมง

จึง นับได้ว่าวัดไทยลอสแองเจลิส ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับ สมเด็จพระอริวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วาสนามหาเถระถึง 5 ครั้งโดยเฉพาะเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2525 ได้ทรงเสด็จมาตัดลูกนิมิต มีพระสงฆ์ติดตามมาจำนวน 159 รูป นับเป็นประวัติศาสตร์ที่พึงจดจำที่สุด.

 

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave
North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 736-1514
Fax:(818) 997-2826

E-mail: promjso@wat-thaila.com